باشگاه سپاهان با اسکوچیچ به توافق اولیه رسید

باشگاه سپاهان با اسکوچیچ به توافق اولیه رسید