خطرناک ترین شغل دنیا

خطرناک ترین شغل دنیا
در این شغل،کارگران برای استخراج دستی سولفید از درون کوه آتشفشان و در بین گاز های زرد رنگ گوگرد،جان خود را بخطر میندازند :( آنها برای انجام این شغل مجبور هستند چونکه برای درآمد کافی و سیر کردن شکم خانواده باید کار کنن)