سخنرانى شنیدنی سعیده قدس بنیانگذار موسسه محک در ایران

سخنرانى شنیدنی بنیانگذار موسسه محک در ایران : سخنرانى سعیده قدس این بانوى ، بزرگوار و فداکار و سازنده که در نهایت ساده گى و زیبایى بیان شده است ، توجه فرمایید وجود این افراد شریف در اجتماع موجب دلگرمى و امیدواری است