شهید علیرضا فرخیان

وی در سال 1345 در اردیبهشت ماه اهواز متولد شد در مدرسه بیت سیاح كمپلو در س می خواند. به رشته برق بسیار علاقه داشت و توانست كه در همین رشته در هنرستان قبول شود اما قبول شدن او مصادف شد با شروع جنگ تحمیلی. در سال 1360 در دبیرستان شهدا ثبت نام كرد. رنگ آمیزی و برق كاری و تعمیر رادیو و... همه این هنرها را بلد بود در خانه هركاری پیش می آمد انجام می داد چون شغل پدرش ایجاب می كرد كه مرتب در ماموریت و سفر باشد و اوهم پسر ارشد خانواده بود در مدت نبود پدرش مردخانواده می شد و تمام كارهای خانه را خودش را انجام می داد مادرش خیلی دوست داشت كه علیرضا درسش را ادامه دهد و وارد دانشگاه شود اما او تصمیم خودش را گرفته بود وگفت كه می خواهد مانند خیلی از جوانان هم وطنش به جبهه برود و از آب و خاك و میهنش دفاع كند. سرانجام در سال 1361 در منطقه شرهانی به درجه رفیع شهادت رسید.