ترانه کوردی با صدای حسن زیرک

ترانه کوردی با صدای حسن زیرک که در روز تولد شاهزاده رضا پهلوی خوانده شده