دوربین مخفی ایرانی - سرکار گذاشتن مردم ...

زن مثل طالبیه ! شیرین هم نباشه با شکر می شه خوردش ولی مرد مثل هندونه است اگه شرین نباشه زن که هیچ چی جلوی گاو هم بذاری نمی خوردش !!! ... لایک و نظر فراموش نشه ...