کلیپ آشنایی با کارافرینان : نانوایی بانوان

نانوای جفنه این ناوایی در گناوه واقع شده که دارای نان سنتی که با موادی مانند تره ,پیاز خردشده , تیمو- زرد جوبه , نمک, روغن و به جای شکر هم از شیره خرما استفاده میکنند . این نانوایی توسط خانم گناویی به مدت یک سال است که شروع به کار کرده و شامل 5 بانوی زحمت کش هستند که در گرمای جنوب پای نوره ای داغ کار می کنند خانم گناوه ای سرپرست خانوار است و دو بچه دارد که علاوه بر رسیدگی به کارهای خانه به امور ناوایی هم رسیدگی کرده و هکاران خود صمیمی و شاطر نانوایی است و پا به پای همکارانش کار می کند .