بازم نود و فردوسی پور

بازم گاف خفن در برنامه زنده 90 شبکه سوم سما .
خب یکی عوامل برنامه رو توجیه کنه خو