کتاب صوتی تطابق از تیم هارفورد-فصل اول-سازگاری-شادن پژواک

در این کتاب چنین مشکلاتی را بررسی میکنیم:
چطور ایده های مهم را تقویت کنیم با وجودی که حتی فکر کردن به آنها نیز سخت به نظر می رسد؛ چطور یک اقتصاد را به نحوی بازسازی کنیم که بتواند در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم باشد، یا اینکه چطور بتوانیم کشورهای فقیر را ثروتمند کنیم؛ جالب است که اینها حتی با مشکلات کوچکتر زندگیهای ما هم وجه مشترکی دارند. زمانی که این نوع مشکلات حل شوند، چیزی مثل معجزه رخ داده است. این کتاب درمورد چگونگی ایجاد این چنین معجزات است و اینکه چرا تا این حد مهم هستند و اینکه آیا میتوانیم کاری کنیم که این معجزات بیش از پیش رخ دهند.
شادن پژواک ، ناشر کتاب های صوتی،کتاب صوتی در زمینه مدیریت،کسب و کار،موفقیت و کودک
66196080 www.shadenco.com