عزیز من شوخی نابجا نکن.آدم باش :)

کلیپ طنز شوخی نابجا کردن و عاقبتش