تكثیر گل كاغذی چگونه است؟

به راحتی توسط قلمه ی ساقه ی انتهایی یا قلمه ی ساقه ی معمولی انجام پذیر است یعنی میتوانید قلمه هایی به طول 10 تا 15 سانتی متر از انتهای شاخه هایی كه به قدر كافی رشد كردند و یا از میانه ی آن ها انتخاب كنید در دسترس از ماسه قرار دهید و پس از مدتی آن ها در بعنوان یك گلدان جدید داشته باشید.دقت كنید چون ساقه های گل كاغذی خاردار هستند موقعی كه كار میكنید برای تگثیر یا هرس كردن آن یادتان باشد كه مواظب خارهایش باشید هر چند مثل بعضی از گیاهان خارهای آن دارای سم نیست برگ ها را حذف می كنیم .در انتهای ساقه قدرت زیادی ندارد و خیلی قوی به نظر نمی آید اما همین شانس گرفتن باز ازقلمه های میانی بیشتر خواهد بود در درختان میوه قلمه های میانه هستند كه پیوند های بهتری را به ما می دهند اما در گیاهان زینیتی قلمه های انتهایی بهتر می گیرند همیشه اما معمولا این طور هست چند تا از قلمها را سریع آمده م یكنم .و یك بستری از ماسه را آماده كردم.برای اینكه پایین و بالای كاغذی را (قلمه هایی كه میخواهید در خاك قرار دهید فراموش نكنید یادتان باشد كه خارهای ساقه در گل كاغذی به طرف بالا هستند برعكس دزدها همیشه گل كاغذی خارهایش به طرف انتهای ساقه است یعنی وقتی میكارید خارها از خاك به طرف بالا باشد این قلمروها برای انتقال به گلدان اصلی حدود یك ماه طول…