موش پیتزا خور شکمو ترسو

موش پیتزا خور شکمو ترسو
این موش با یک تکه پیتزا بزرگتر از جثه خودش که به دهان گرفته بود . در حال فرار بود که متوجه طعمه بزرگتر ازخودش شد و ناچار از خیر پیتزا گذشت و جانش را برداشت و پا به فرار گذاشت.