فوران آتشفشان سینابونگ در اندونزی

این کوه آتشفشانی که دو هزار و چهارصد و شصت متر ارتفاع دارد از سال 2010 چند بار فعال شده اما این شدیدترین فوران این کوه در سال های اخیر است.
شدت فوران این کوه به حدی است که ابری سیاه آسمان منطقه را فراگرفته و خاکستر آتشفشانی در مناطق اطراف کوه فراگیر شده است.
از دهانه این آتشفشان ابرهایی از گاز به هوا برخاست و جریانی از خاکستر داغ به پایین کوه راه افتاد.
این کوه آتشفشانی که دو هزار و چهارصد و شصت متر ارتفاع دارد از سال 2010 چند بار فعال شده اما این شدیدترین فوران این کوه در سال های اخیر است. شدت فوران این کوه به حدی است که ابری سیاه آسمان منطقه را فراگرفته و خاکستر آتشفشانی در مناطق اطراف کوه فراگیر شده است.شما میتوانید ویدیو فوران این اتسفان را از مدیا فارسی ببینید.