سرنوشت بطری آب

وقتی بطری آب رو در محیط زیست رها می کنیم چه سرنوشتی برای آن بطری و محیط زیست رقم می خورد ؟؟؟؟؟ این سرنوشت را باهم ببینیم