بارش (ارسالی توسط آقای یوسف درخشان از کهورستان-94/6/26)

بارش در غرب جزیر ه --- چرا در دسته بندی قیلم عنوان هواشناسی ذکر نشده است؟؟؟؟

اگر می شود عنوان هواشناسی نیز ذکر شود با تشکر