کلیپی از نیمه ذبح شدن شتر و فرار شتر

هر موقعه خواستین شتری ذبح کنید
حتما دست و پاشو خوب و محکم ببندید
با تشکر :)))