قسم به خون غواصا، دست نمیدیم به آمریکا!

مردم عزیز و وفادار کشورمان در حین تشییع شهدای غواص در حالی که کاروان این شهدا از جلوی وزارت خارجه در خیابان امام خمینی (ره) رد می شد اقدام به سر دادن شعارهای روشن و هشدار آمیزی خطاب به مسئولین وزارت خارجه نمودند. نه تحریم، نه تحقیر / قطع مسیر ذلت . سازش با امریکا یک خواب بی تعبیر است . مسیر بی نتیجه باید پایان پذیر . مرگ بر امریکا نه تحمیل نه تحقیر / قطع مسیر ذلت . این است شعار ملت / قطع مسیر ذلت