جگری شعله شد ، سوخت و خاکستر شد

جگری شعله شد ، سوخت و خاکستر شد