پدران! نسبت به ازدواج دخترانتان سختگیری نکنید

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: پدری که صاحب فرزندی باشد و آن فرزند به حدّ بلوغ برسد و آن پدر توانائی و امکانات ازدواج فرزندش را داشته باشد امّا او را به ازدواج درنیاورد و در این مورد تعلل ورزد. در این صورت اگر فرزند دچار لغزش و گناه گردد. آن پدر در گناه فرزند شریک خواهد بود.مجمع البیان ج ۷ ص ۲۲۰