یعنی اینقده قدرت دارن !!؟

مسابقات رالی ! که وقتی از بغل تماشاگران رد میشن باید میبرشون !! :)