ایستاده ایم! ان شاء الله ... آقا جان بیا ...

با تاسی از سیدالشـــهدا و یاران عاشــــورایی اش، تمام و کمال به پای امام زمان خویــش می ایــســـتـیم. ان شاء الله