#داستان_روز "کیک های فنجانی و مکافات عمل"

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"ما باید یاد بگیریم بهترین دوست خودمان باشیم، چون خیلی ساده گاهی ممکن است در این دام بیفتیم که بدترین دشمن خودمان باشیم".
???????? با صدای : معصومه عزیزمحمدی