پیرامین علف کش قوی برای دفع علف های هرز مزرعه لبو و چغندر | Pyramin

علف کش پیرامین، علف کش انتخابی و سیستمیک است که از طریق بازدارندگی فتوسنتز در علف های هرز، مانع از رشد آن ها شده و منجر به ریشه کنی علف های هرز در مزارع چغندر قند و لبو می گردد. برای خرید علف کش پیرامین و یا کسب اطلاعات بیشتر با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com