سفیدشویی؛ روشی برای لاپوشانی جنایات

اجتناب از به کار بردن کلماتی که ممکن است باعث ناخوشایندی شود، برای یک جامعه لزوماً بد نیست.
آمریکا در استفاده از این کار بسیار ماهرانه عمل می‌کند. مثلا وقتی در حملات تجاوزکارانه آن غیرنظامیان کشته می‌شود، به جای «کشتن»، از عبارت «ایجاد آسیبهای جانبی» برای توصیف این واقعه استفاده می‌کند.
استفاده از این نوع عبارت‌های ساخته شده برای توصیف رویدادهایی که احتمالاً تاثیرات منفی در پی داشته باشد، یکی از تکنیک‌های مهم رسانه‌های آمریکا برای کمرنگ کردن کارکردهای منفی یا جنایتهای سیاستمداران آمریکا به شمار می‌آید. شاید بتوان به آن، سفیدشویی اخبار منفی گفت که در این گونه موارد در زبان فارسی از واژه «ماستمالی» استفاده می‌شود.
یک تحلیلگر به نام «وایات رید» در توییتر برخی واژه‌بازی‌های دیگر رسانه‌های غربی برای کاستن از بارمعنایی اصلی کلمات را فهرست کرده است. او برای روشن کردن موضوع، به مقایسه برخی از مفاهیمی پرداخته که غربی‌ها درباره پدیده‌های مرتبط با روسیه یا آمریکا به کار می‌‌برند.