استاد غفاری ، چرا نباید از بلا و مصیبت ناراحت بشویم ؟

اینکه بلا ها و امتحان ها برای انسان میاید ، از باب تنبه و بیداری است .
خدا میخواهد بنده اش را از خواب غفلت بیدار کند ...