خط تولید دکل مهاری کارخانه پارس دکل

شرکت پارس دکل ارائه دهنده انواع دکل های مخابراتی شامل دکل های مهاری، خودایستا و منوپل می باشد.
دکل مهاری به دکل هایی گفته میشود که بوسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد.

برخی دیگر از محصولات پارس دکل ، دکل برق ، دکل دوربین ، سازه های فلزی ، پایه های روشنایی می باشد.