میدان سرخ قسمت ششم

گروچف ایران را ترک می کند، اما با رفتن او سرنوشت سه شریک کاملاً تقسیم می شود. تورج مبینی در مواجهه با مرگ سیمین ، اکنون با زنی به نام علاء روبرو است که باید درباره مرگ و زندگی او تصمیم گیری کند و از سوی دیگر ، پاپ که از ناحیه گروچف در معرض خطر زیادی است ، قصد دارد ساعد و افرا را به قبرس بفرستد. علاوه بر این ، عبد که از دریافت پیام خوشحال است ، آینده را برنامه ریزی می کند.
https://vidao.org/v/1154456