ساده‌سازی مدیریت پروژه-کریس کرافت

در محیط کار خود چه بزرگ یا کوچک هر روز با انواع پروژه ها سر و کار داریم.
برای بهینه سازی نتایجی که از صرف وقت، بودجه و انرژی خود و همکارانمان میگیریم بهتر است از دانش مدیریت پروژه استفاده کنیم.
اما چطور؟ بخصوص اگر تجربه ای از تعریف کردن پروژه نداشته باشیم؟
کریس کرافت در دوره ساده سازی مدیریت پروژه، دوازده مرحله را برای مدیریت پروژه بدون ایجاد بارهای اضافی آموزش می دهد.
برای کاهش حجم کاری، تمرکز بیشتر و هدف محوری در انجام کارها به این دوره نیاز خواهید داشت.

موضوعات این دوره عبارتند از:
• تعریف حیطه‌ی پروژه
• مشخص کردن روش فهرست‌بندی وظایف
• تخمین هزینه و زمان
• ارزیابی برنامه‌ریزی برای ریسک
• تعیین روش برای پیشروی با بودجه

با صدای مهبد قناعت پیشه.
لینک خرید این اثر:
https://b2n.ir/Ch.CroftProj.Simple
مشاهده و خرید سایر آثار صوتی، ویدیویی و الکترونیکی کسب و کار و موفقیت و روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com