چرا بررسی کارکرد کارمندان برای شرکت اهمیت دارد؟

اگر کارمندان درست کار نکنند کل سیستم ممکن است دچار مشکل و خطا شود.
در نتیجه بررسیدقیق و مرتب کارکرد کارمندان و کارگران باید الویت اصلی برای کارفرما و مدیر شرکت باشد.
برای همین می توانیم از یک سیستم محاسبه‌ی کارکرد و مرخصی با تکنولوژی روز استفاده کنیم.
شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر از این سیستم به سایت جهانگستر مراجعه کنید