مدرسه‌ای که از دانش‌آموزان امتحان نمی‌گیرند!

مدرسه ای در یکی از دهکده های تایلند به جای مجبور کردن دانش آموزان به نشستن در کلاس درس، کلاس ها در فضاهای باز مانند جنگل و حتی در رودخانه برگزار می شود.