وسیله ای جالب و کاربردی ، برای کاشی کاری سطوح نامنظّم.

این وسیلهٔ کاربردی ،
با اندازه گیری دقیق سطوح نامنظّم ،
به فرد کاشی کار ، برای برش دقیق کاشی ؛
کمک می کند .