ماجرای دلخوری دانش آموزان از معلمان

با شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن کلاسهای درس، مشکلاتی برای دانش آموزان پدید آمده است.