آموزش ساخت وسایل های کاربردی با مهره های رنگی

آموزش رنگ ها نیز می تواند یکی از کاربردهای این مهره های رنگی زیبا باشد

هر بسته مهره شامل 300 مهره رنگی است

برای مشاهده بیشتر این محصول می توانید به سایت زیر مراجعه کنید .

www.creative-mind.ir