نرم افزار خرید و فروش میزان

زیر سیستم خرید و فروش ( بازرگانی ) قابل اضافه شدن به (https://www.hesabdari-mizan.com)[سیستم های مالی میزان] میباشد که کلیه فرآیندهای خرید و فروش کالا و خدمات و گزارشات مربوطه را پوشش میدهد.
نرم افزار خرید و فروش و (https://www.hesabdari-mizan.com/fa/software/2/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86.aspx)[نرم افزار انبارداری] جهت رفع نیاز در ثبت عملیات بازرگانی و گزارشات مورد نیاز طراحی و پیاده سازی شده است
اطلاعات بیشتر : https://www.hesabdari-mizan.com