نواختن آهنگ‌های بتهوون برای فیل‌ها

یک پیانیست در اقدامی نمادین به منظور نجات فیل‌ها، آهنگ‌های بتهوون را برای این حیوانات عظیم الجثه می‌نوازد.