شوخی پشه ای

اگر پدری بد اخلاق دارید. ومیخواهید از خواب بیدارش کنید بهترین گزینه همین ویدیو هست.