داشتن سایت تخصصی یا عمومی؟ کدام بهتر است؟

اگر میخواهید بدانید که در شرایط کنونی کسب و کارهای اینترنتی بایستی بصورت تخصصی در یک موضوع فعالیت کنید و یا بصورت عمومی? این ویدئو را تماشا کنید. در این ویدئو به 5 دلیل برای اینکه کدام بهتر است می پردازم. https://rayatarh.com/general-or-niche-site/