کدام شهر‌های کشور از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند؟

کدام شهر‌ها از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند؟