تغییر نام ونام خانوادگی در شناسنامه

تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه
امکان تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه وجود دارد اگر این شرایط وجود داشته باشد که شامل:
نام خانوادگی که بیشتر از دو کلمه باشد و یا دارای القاب و حروف باشد.
دارای حروف ناپسند باشد.
واژه‌های خارجی داشته باشد.
نام هایی که مقایر شئونات اسلامی باشد.
نام های مربوط به مشاغل
نام های مربوط به عشایر و محل زندگی
زن در صورت ازدواج می تواند نام خانوادگی همسر خود را بگیرد.
حامیان عدالت