مستند Where to invade next

مستند بعد به کجا جمله کنیم
ساخته مایکل مور (Michael Moore)
محصول سال 2015
این مستند بیماری های اقتصادی و اجتماعی در آمریکا و جستجوی موارد مشابه آن در کشورهای ایتالیا، فرانسه، فنلاند، تونس، اسلونی، آلمان، نروژ، ایسلند و پرتغال و نحوه برخورد با آنها در این کشورها بررسی کرده است.
این مستند در ایتالیا به حقوق کار، در فرانسه تغذیه در مدرسه و آموزش جنسی، در فنلاند سیاست آموزشی، در اسلونی آموزش عالی رایگان، در آلمان حقوق کار و تعادل بین زندگی و کار، در پرتغال مواد مخدر و بهداشت و درمان، در نروژ زندان ها، در تونس حقوق زنان، در ایسلند قدرت زنان پرداخته است.