رابطه تقدير الهی با اختيار ما در انجام اعمال چگونه است ؟

رابطه تقدير الهی با اختيار ما در انجام اعمال چگونه است ؟