کلیپی بامزه از کودک شکمو

فقط ببینین این فسقلی شکمو که طاقت نداره کیک حاضر بشه در حین مراحل پخت چکار می کنه!