فیلم صحبت های سردار آزمون در گنبد کاووس بعد از خداحافظی تیم ملی

فیلم صحبت های سردار آزمون در گنبد کاووس بعد از خداحافظی تیم ملی