آئین پرچم گردانی خادمین حرم حضرت علی بن باقر(ع) در باغ فین کاشان

آئین پرچم گردانی خادمین حرم حضرت علی بن باقر(ع)