آموزش پاورپوینت - بخش نهم – افزودن تصویرها و طرح ها

وارد کردن Clip Art
رسم شکل
افزودن جعبه متن
افزودن متن به شکل
انتخاب اشیا
قالب بندی اشیا
جابه جایی اشیا
تغییر اندازه اشیا
پیچش و چرخش اشیا
به کارگیری جلوه جدید
افزوده واژه آرا
وارد کردن پیوند
گروه سازی و مجزاسازی اشیا
تغییر چینش اشیا
استفاده از شبکه بندی و راهنماها
تلنگر زدن به اشیا
تراز کردن اشیا