اثر هوش مصنوعی بر زندگی انسانها

هر چیزی که ما به آن علاقه داریم از جمله شهرنشینی، زاییده هوش و تفکر ماست. بنابر این قدرت بخشیدن به هوش بشری به وسیله هوش مصنوعی پتانسیل بینهایتی از امکانها برای ما ایجاد خواهد کرد.
جنبه های مختلف هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی را می توانید در لینکهای زیر مشاهده کنید.
https://intelligenthomeland.com/smart-cc-tv-camera/
https://intelligenthomeland.com/waste-water-treatment-automation/
https://intelligenthomeland.com/smart-home-architectural-design/