حق اشتغال زن در ایران (قسمت اول)

سلام دوستا خوبم امیدوارم حالتون خوب باشه
قانون در رابطه با اشتغال زنان چه می‌گوید؟
در قسمتی از اصل ۲۸ قانون اساسی چنین بیان شده است که:

هر شخصی می‌تواند شغلی را که مایل به آن است و بل اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران مغایرتی ندارد، انتخاب کند. در این مورد به مختار بودن در انتخاب شغل و عدم الزام اشخاص به انتخاب کردن حرفه مد نظر خود بسیار تاکید شده است.
ولی از سوی دیگر در قوانین اسلامی نیز به تحکیم بنیان خانواده و وظایف زوج و زوجه توجه به‌خصوصی صورت گرفته است.

به همین دلی در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بین شده است که: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید.».
این موضوع در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز اشاره شده است؛ با این تفاوت که در دنباله آن بیان گردیده که زوجه نیز حق دارد از دادگاه درخواست مشابه نسبت به شغل شوهر خویش داشته باشد.