دنور ناگتس - میامی هیت / ۸ ژانویه ۲۰۱۹

فول گیم دنور ناگتس - میامی هیت / ۸ ژانویه ۲۰۱۹