جلسه مرگ یا زندگی در محکمه حقوقی

جلسه اول دادرسی در پرونده دادگاه حقوقی مرسوم است به جلسه مرگ و زندگی که چنانچه در جلسه اول دادرسی طرفین حضور پیدا نکنند بزرگترین ضریه مالی را در ان پرونده برای انها منتج میگردد