صلح، توسعه، همکاری، روابط برد-برد؛ نگاه پیشتازانه به سال۲۰۲۴

۲۰۲۳ سالی است که مدرنیزاسیون به سبک چینی در آن به پیشرفت مهمی دست یافت. کارشناسان، پژوهشگران و سران تجاری کشورهای مختلف بر این باورند که کلید شناخت چین ، شناخت راهبردها و روش‌ها در روند مدرنیزاسیون به سبک چینی و مشاهده اهمیت آن برای جهان است.